Salgs og Leveringsbetingelser

Salgs og Leveringsbetingelser fra oss følger samme retningslinjer som vår distributør
Tech Data Norge As.

Utdrag følger her:

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Tech Data Norge AS Versjon 10. september 2018
Disse betingelsene gjelder om ikke annet er skriftlig avtalt mellom Tech Data Norge AS, Grenseveien 86, 0663 Oslo (”Tech Data”) og kjøper (nedenfor i hovedsak benevnt ”forhandler”). Tech Datas europeiske distribusjonsnett kan medføre at forhandler får tilsendt sine produkter fra et annet land enn Norge sammen med en følgeseddel fra Tech Data i dette landet. Selv om følgeseddelen skulle inneholde salgs- og leveringsbetingelser som avviker franærværende norske betingelser, skal de norske betingelsene allikevel gjelde i forholdet mellom Tech Data og forhandler.

For å få og beholde forhandlerstatus hos Tech Data vil det være et krav til minimumsuttak i året. Tech Data forbeholder seg retten til å ekskludere forhandlere som ikke oppfyller våre krav til minimumsuttak. Forhandleren er også ansvarlig for at kunnskapsnivået angående IT-utstyr og tilhørende komponenter er på et høyt nok nivå i forhold til hva man generelt kan kreve av en forhandler i IT-bransjen. Tech Data har som mål å være en foretrukket partner for forhandleren gjennom god sortimentsstyring, gode leverandøravtaler og effektiv logistikk.

1. Tilbud, aksept og ordrebekreftelse
1.1 Når ikke annet er skriftlig angitt, er et tilbud kun bindende for Tech Data, dersom det er skriftlig akseptert av forhandler og aksepten er Tech Data i hende innen 7 dager etter dateringen av Tech Datas tilbud.
1.2 I tiden inntil forhandlers aksept er mottatt hos Tech Data iht. pkt. 1.1., har Tech Data adgang til å selge den tilbudte vare til andre uten at forhandler kan fremme krav mot Tech Data som følge av dette.
1.3 Dersom Tech Datas ordrebekreftelse avviker fra forhandlers ordrer, f.eks. ved tillegg, innskrenkninger eller forbehold, er forhandler forpliktet til innen 5 dager etter mottak av ordrebekreftelsen å gi skriftlig beskjed om avviket til Tech Data. I motsatt fall gjelder alene Tech Datas ordrebekreftelse og vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelsene.
1.4 Enhver henvendelse om tilbud eller oppfordring til å inngi tilbud som Tech Data mottar fra en fysisk person, samt enhver leveranse som Tech Data gjør til en fysisk person, er også å betrakte som å gjelde mellom Tech Data og den fysiske personen slik at Tech Data også har rett til å betrakte vedkommende person som kjøper og ansvarlig debitor, uansett om den fysiske personen måtte drive virksomhet i selskapsform med begrenset ansvar. Dette gjelder ikke dersom vedkommende senest samtidig med avtalens inngåelse har gjort Tech Data uttrykkelig oppmerksom på at det kun er selskapet med begrenset ansvar som er kjøper.
1.5 Det er forhandlerens ansvar at de bestillinger som gis til Tech Data er korrekte.

2. Priser
2.1 Samtlige angitte priser er inklusiv emballasje og toll, men eksklusiv moms og andre eventuelle avgifter. I prisen inngår ikke montering, installasjon, konfigurasjon, support eller andre ytelser for å sette produktet i operativ stand.
2.2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, betaler forhandler frakt til leveringsstedet samt ekspedisjonsgebyr.
2.3 Samtlige angitte priser, herunder priser i tilbud og ordrebekreftelser, gjelder med forbehold for prisendringer, slik at Tech Data til og med leveringsdagen har rett til å endre prisene som følge av endringer i valutakurser, innkjøpspriser, toll, frakt og/eller forsikringssatser og/eller andre forhold, som ligger utenfor Tech Datas innflytelse. Tech Data er ikke bundet av priser som forhandler visste eller burde forstå var uriktige som følge av feilskrift e.l. Ved åpenbare feil i Tech Datas priser på tidspunkt for bestilling eller ordrebekreftelse har Tech Data rett innen 30 dager til å fakturere forhandler for differansen mellom korrekt og feil pris.
2.4 Økes Tech Datas omkostninger som følge av forhandlers forhold, herunder uberettiget reklamasjon eller direkte reklamasjon fra forhandlers kunder, er forhandler forpliktet til å godtgjøre Tech Data for dette.
2.5 Betingelser knyttet til spesialavtaler eller såkalte BID. I de tilfeller hvor forhandler legger inn en bestilling basert på en spesialavtale (BID-avtale), plikter forhandler å påberope seg denne ved bestillingspunktet. Forhandler plikter i denne sammenheng å informere Tech Data om hvilket BID-avtalenummer som ordren skal registreres på. Forhandler er ansvarlig for at denne informasjonen er gyldig på det tidspunkt informasjonen overleveres til Tech Data. Tech Data forbeholder seg retten til å kunne kontrollere gyldigheten av ordreunderlaget i etterkant og å kunne justere beløpsavregning mot forhandler dersom det viser seg at ordren er blitt registrert med bakgrunn i feil informasjon fra Forhandler. Tech Data gir ikke kreditt til Forhandler i etterkant dersom BID-avtalenummer ikke er dokumentert av Forhandler på bestillingstidspunktet. Tech Data forbeholder seg også retten til å kunne etterfakturere Forhandler dersom Tech Data får avvist claim-beløp fra leverandør og dette skyldes feil i opplysninger fra Forhandler på bestillingstidspunktet. Forhandler plikter i alle tilfeller hvor BID-avtaler påberopes å sjekke gyldigheten av det BID-avtalenummeret som anvendes, samt å kontrollere at den sluttkunden som varene skal leveres til, er berettiget til å handle varer til de gitte betingelsene i BID-avtalen.
2.6 Administrasjonsgebyr, for ordre under minimumsgrensen NOK på 3.000,- påløper det et administrasjonsgebyr på NOK 100,-.
2.7 I Sverige ble det fra og med 1. juli 2017 innført en kjemikalieavgift. Dette er en avgift som tilkommer på visse typer elektronikk, og ilegges basert på varens tolltariffkode. For kunder av Tech Data Norge AS vil denne avgiften tilkomme når leveringsadressen på en ordre er i Sverige. Basert på de publiserte tolltariffkoder fra det svenske Skatteverket, har Tech Data identifisert følgende produkt-områder i Tech Datas produktsortiment som Side 2 av 6 avgiftspliktige: Laptops, Tablets, TVer, Telefoner, Smarttelefoner, Videospillere, MP3 spillere, Displays, Projektorer, Rutere og Svitsjer. Alle priser oppgitt av Tech Data Norge AS, det være seg i prisfiler, på www.techdata.no, eller i direkte kommunikasjon med Tech Data Norge AS’ personell, er oppgitt eksklusive den svenske kjemikalieavgiften så sant det ikke vises spesifikt til at avgiften er inkludert.

9. Garanti, ansvar og reklamasjon
9.1 Tech Data er ansvarlig for feil, mangler eller annen svikt ved leveranse (nedenfor samlet benevnt ”mangel”) i den utstrekning forholdet er omfattet av en garanti som Tech Datas produsent eller leverandør har avgitt overfor Tech Data. Ansvaret forutsetter at den aktuelle produsent eller leverandør aksepterer at forholdet er omfattet av garantien og holder Tech Data fri for ethvert krav i anledning saken. Tech Data avgir ingen separat garanti og har intet ansvar utover hva som følger av første og andre punktum over, med mindre annet følger av preseptorisk lov. Forhandler vil kunne få opplysninger om de respektive produsenters garantier ved henvendelse til Tech Data. 9.2 Forhandler er forpliktet til å undersøke varen straks ved mottagelsen uansett hvordan varen er innpakket. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig og være Tech Data i hende innen 5 dager fra forhandlers mottagelse av varen.
9.3 Såfremt varen er beheftet med en mangel som ikke kunne konstateres ved den i pkt. 9.2 foreskrevne undersøkelsen, er forhandler forpliktet til å reklamere innen 5 dager fra mangelen ble eller burde vært oppdaget.
9.4 Har forhandler ikke innen 3 måneder etter levering meddelt Tech Data at han vil påberope seg en skjult mangel, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende overfor Tech Data, med mindre Tech Data skriftlig har påtatt seg å innestå for varen i lengre tid eller har handlet svikaktig.
9.5 Forhandler har ansvar for alle reklamasjoner fra sine kunder og kan på vegne av sine kunder reklamere overfor Tech Data etter bestemmelsene i disse salgs- og leveringsbetingelsene.

10. Krav ved mangler
10.1 I tilfelle av rettidig reklamasjon er forhandler forpliktet til, etter anmodning fra Tech Data, å returnere varen til Tech Data iht. gjeldende rutiner for returhåndtering, slik at Tech Data kan undersøke grunnlaget for reklamasjonen. Forhandler har intet krav om Tech Data ved sin undersøkelse finner at reklamasjonen gjelder forhold som ikke er omfattet av noen garanti, jf. pkt. 9.1 over, eller som skyldes forhold på forhandlers side, herunder feil installasjon, behandling, vedlikehold eller oppbevaring.
10.2 I tilfelle av rettidig og berettiget reklamasjon har Tech Data rett, men ikke plikt til – innenfor en periode av 3 måneder fra reklamasjonens mottagelse – å avhjelpe mangelen. Avhjelp kan bl.a. skje ved utskiftning eller reparasjon av deler som er beheftet med feil, eller ved omlevering. Avhjelp kan medføre tap av data. Forhandler må selv besørge nødvendige sikkerhetskopier m.v.
10.3 Forhandler kan ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor Tech Data, herunder heve kjøpet, kreve prisavslag eller erstatning, såfremt Tech Data tilbyr avhjelp i overensstemmelse med pkt. 10.2.
10.4 Forhandler har for øvrig kun krav på erstatning såfremt mangelen skyldes forsømmelse hos Tech Data.
10.5 Tech Data er i intet tilfelle erstatningsansvarlig for indirekte tap, følgeskader, driftstap, avsavnstap, tapt fortjeneste eller skade på person eller ting som følge av kontraktsbrudd. Tech Data er heller ikke ansvarlig for tap eller forvanskning av data eller forgjeves omkostninger knyttet til utarbeidelse av tapte eller forvanskede data. Tech Datas samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til den avtalte kjøpesum for det produktet mangelen knytter seg til.
10.6 Tech Data innestår ikke for at de leverte produkter vil fungere feilfritt eller uten driftsstopp, eller at alle feil kan eller vil bli rettet.

12. Returnering
12.1 Forhandler har ikke returrett. Tech Data tar kun varer i retur etter forutgående skriftlig avtale, og såfremt følgende betingelser er overholdt; Retursendinger skal være uskadet i ubrutt originalemballasje med angivelse av originalfakturaens nummer og dato samt autorisasjonsnummer for retursending (RMAnr.).
12.2 Tech Data forbeholder seg rett til ved kreditering å gjøre fradrag av et returneringsgebyr på 15 % av fakturaverdien, minimum NOK 400,-.
12.3 Eventuelt nytt produkt må bestilles på vanlig måte.

18. Informasjon til forhandlers kunde
18.1 Forhandler forplikter seg til å informere sine kunder om de vilkår i denne avtalen som får eller vil kunne få betydning for deres kjøp av, anvendelse av eller disposisjon over produktet, herunder patent og opphavsrettigheter, eventuelle garantier gitt av produsent og at forhandler, ikke Tech Data, behandler kunders reklamasjoner, se bl.a. pkt. 9.1 og 9.5 over.
18.2 Bruken av produktene kan være underlagt restriksjoner med hensyn til anvendelse i f.eks. kjernekraftanlegg og lignende. Ved kjøp til slik bruk er forhandler forpliktet til å innhente nærmere opplysninger fra Tech Data.

Ber om at dere tar kontakt dersom dere ønsker tilgang til hele
Tech Data sine Salgs og Leveringsbetingelser.